Download algemene voorwaarden

Bie de Bolle is gevestigd aan de Dam 1a, 4461 DZ Goes
 
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bie de Bolle. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 
De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de Bie de Bolle, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
 
Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.
 
www.biedebolle.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
Alle aanbiedingen van Bie de Bolle.nl zijn vrijblijvend. Bie de Bolle.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.
 
De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Bie de Bolle verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn. Verzending van de producten gebeurd binnen 2 werkdagen mits voorradig.
 
Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Bie de Bolle gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.
 
Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland, Belgie, Duitsland, Luxemburg, Italie,  Denemarken, Frankrijk, Polen, Spanje, Zwitserland, Canada, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Portugal en Ierland.
 
De bestelde goederen worden de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Bie de Bolle.nl binnen zijn, verzonden. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 2 werkdagen kunnen worden geleverd zal de servicedesk van Bie de Bolle.nl de klant contact opnemen over zijn of haar bestelling.
Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door de Bie de Bolle overschreden wordt, zal de Bie de Bolle de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met de Bie de Bolle te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan de Bie de Bolle te melden.
Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat de Bie de Bolle het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 
Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van de Bie de Bolle, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan de Bie de Bolle zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen. 
 
Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor de verzender. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door de Bie de Bolle kunnen worden uitgesloten.
 
De Bie de Bolle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
 
De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Bie de Bolle  zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Bie de Bolle zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
 
Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Bie de Bolle. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Bie de Bolle deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.
 
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de Bie de Bolle, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de Bie de Bolle. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door de Bie de Bolle, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 
Afnemers en bezoekers van de Bie de Bolle`s website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de Bie de Bolle geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Bie de Bolle is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met de Bie de Bolle, Dam 1a, 4461 DZ Goes, biedebolle@zeelandnet.nl
 
Bie de Bolle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Zeeland onder nummer 57659354 / Btw nummer NL 852679002 B01
 

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.