Privacy Policy

Algemene voorwaarden Bie de Bolle 

Bij boeking of bestelling van tickets die Bie de Bolle aanbiedt via haar website www.biedebolle.nl worden onderstaande algemene voorwaarden geaccepteerd. 

Artikel 1 Definities 

1. Bie de Bolle, gevestigd te Goes, KvK-nummer 81081065, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Bie de Bolle. 
2. De wederpartij wordt in deze voorwaarden aangeduid als klant. 
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld: 

– de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Bie de Bolle tegen betaling evenementen ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

– de overeenkomst van de aankoop op grond waarvan Bie de Bolle tegen betaling een product verkoopt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden/producten door of namens Bie de Bolle waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Bie de Bolle in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. 
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Bie de Bolle is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
4. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden. 
5. De algemene (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
 
 
Artikel 3 Aanbod 
 
1. Tickets voor een proeverij met open inschrijving kunnen online worden aangeschaft op first come, first serve basis. 
2. Voor projecten in opdracht zal een offerte worden opgesteld. 
3. Bie de Bolle kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
4. Indien het aanbod wordt aanvaard ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant. 
 

Artikel 4 Tarieven en betalingen 
1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien eventuele materialen zijn inbegrepen zal dit worden aangegeven in het aanbod. 
2. Met de acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Een reservering is pas definitief na het voldoen van het aankoopbedrag. 
3. Klant ontvangt na een succesvolle registratie een bevestiging van betaling of een factuur. 
4. Indien er geen vaste prijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van uurtarief. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden maakt Bie de Bolle een schatting van het aantal benodigde uren. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht. 
5. Bij werkzaamheden op projectbasis worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor het project van klant, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. 
6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere termijn is vermeld of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen. 
7. Indien klant in gebreke is in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
8. Indien klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. 
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Bie de Bolle onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen. 
 
 
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 
1. Bie de Bolle voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met haar aankoop beoogde en kan geen garantie of succes geven. 
2. Bie de Bolle behoudt te allen tijde het recht om een klant te weigeren zonder opgaaf van reden. In een dergelijk geval wordt het aankoopbedrag gerestitueerd. 
3. Het is niet mogelijk een overeenkomst aan te gaan met Bie de Bolle onder de 18 jaar. 
4. Bie de Bolle is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
 
Artikel 6 Informatieverstrekking 
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Bie de Bolle. 
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter 
beschikking gestelde gegevens. 
3. Klant vrijwaart Bie de Bolle voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 
 
 

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid schade 
 
1. Bie de Bolle is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 
2. Bie de Bolle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant tijdens een proeverij. 
3. Indien klant schade veroorzaakt op de door Bie de Bolle gehuurde locatie, is klant zelf gehouden de schade te vergoeden. 
4. Bie de Bolle kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het verloop van contacten na een event. 
5. In het geval dat Bie de Bolle een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkering, tweemaal het bedrag dat door Bie de Bolle in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt. 
6. Klant vrijwaart Bie de Bolle tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten. 
 
 
Artikel 8 Intellectueel eigendom 
 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Bie de Bolle alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content. 
2. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Bie de Bolle is in een dusdanig geval gerechtigd klant te factureren voor de geleden schade. 
3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een event door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Bie de Bolle en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer Bie de Bolle in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. 
4. Bie de Bolle zal zelf ook sfeerimpressies maken gedurende het event. Indien klant hier bezwaar tegen heeft dient dit voorafgaand aan het event kenbaar te worden gemaakt. 
 
 
Artikel 9 Communicatie en gedrag 
 
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Bie de Bolle zal te allen tijde discreet omgaan met alle verstrekte gegevens. Klantgegevens mogen niet ongevraagd voor promotionele doeleinden worden gebruikt. 
2. Klanten zijn gehouden zich juist en respectvol te gedragen tijdens en na een event tegenover andere deelnemers. Bie de Bolle is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van klanten na het event. 
3. Bie de Bolle behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag de diensten van Bie de Bolle belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het betreffende event onverlet. Indien dit gedrag schade veroorzaakt, zal het schadebedrag worden doorberekend aan klant. 

Artikel 10 Proeverijen en cursusdagen 
 
1. Bie de Bolle is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een proeverij of cursusdag. Bij wijzigingen heeft klant het recht te annuleren. Ook heeft klant het recht om zich kosteloos in te schrijven voor uitvoering op een andere datum. 
2. Wanneer de werkzaamheden niet plaats kunnen vinden door omstandigheden waar Bie de Bolle geen invloed op heeft, kan zij de werkzaamheden online uitvoeren. Dit geeft klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen. 
 
 
Artikel 11 Wijziging en annulering 
 
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Bie de Bolle de mogelijkheid een proeverij te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Indien mogelijk zal vervanging worden geregeld of zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er geen passende oplossing wordt gevonden heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden en zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen worden terugbetaald. 
2. Bie de Bolle is gerechtigd een event te annuleren indien het minimumaantal deelnemers niet wordt behaald. Bie de Bolle maakt dit tijdig kenbaar aan klant en het reeds betaalde bedrag zal worden teruggestort. 
3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een event mag het deelnamebewijs gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor besloten evenementen: 
Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor de uitvoering is 25% van het bedrag verschuldigd; bij annulering tussen 30-14 kalenderdagen is klant gehouden 50% van het bedrag te voldoen; annulering tussen 14 en 7 dagen resulteert in betaling van 75% van het overeengekomen bedrag en bij annulering binnen 7 dagen is volledige betaling verschuldigd. 
4. Voor open evenementen geldt dat klant tot 3 kalenderdagen voorafgaand aan het evenement kosteloos kan annuleren. Bij annulering binnen 3 kalenderdagen worden de gemaakte kosten niet gerestitueerd, maar ontvangt de klant een waardebon voor 50% van het aankoopbedrag om te gebruiken voor een volgende aanschaf.  
 
Artikel 12 Overmacht 
 
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen. 
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar. 
3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen. 
4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Bie de Bolle gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen. 
5. Wanneer Bie de Bolle niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. 
 
 
Artikel 13 Proefpakket/Adventskalender 
 
1. Indien het proefpakket via een derde aanbieder wordt aangeschaft, gelden tevens de voorwaarden van deze aanbieder. 
2. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Bie de Bolle heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven. Dit recht vervalt als het product specifiek op maat gemaakt is voor de klant. 
3. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft gereserveerd/betaald. 
4. Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht vallen, zal dit worden aangegeven in de product-omschrijving. 
5. Geopende flessen kunnen niet worden geretourneerd. 
6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijk gesloten overeenkomsten. 
7. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn. 
8. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in het vorige lid genoemde komt voor rekening van de klant. 
9. Bie de Bolle stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant. 
10. Bie de Bolle vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt en ,indien van toepassing, na ontvangst van het product. 
11. Binnen 14 dagen na de melding, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug. 
12. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant. Klant dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan Bie de Bolle. 
13. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor rekening van klant, tenzij er een verkeerd artikel is verzonden. 
 
 
Artikel 14 Levering 
 
1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Bie de Bolle is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. 
2. Bie de Bolle levert in Nederland en België, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
3. Bie de Bolle streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen de verzendtermijn zoals aangegeven bij de product omschrijving te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is. 
4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de verzending langer duurt dan 30 kalenderdagen en gezamenlijk geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Bie de Bolle zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen. 
 
 
Artikel 15 Cadeaubonnen 
 
1. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot ten alle tijden geldig. 
2. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd. Het bedrag van de cadeaubon wordt als korting verrekend. 
3. Een cadeaubon kan nadrukkelijk niet retour worden genomen en kan evenmin worden ingewisseld voor contanten. 
 
 
Artikel 16 Klachten 
 
1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Bie de Bolle. 
2. Bie de Bolle streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. 
3. Bie de Bolle dient in de gelegenheid te worden gesteld een gebrek te herstellen. 
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 
 
 
Artikel 17 Geschilbeslechting 
 
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bie de Bolle is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt. 
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bie de Bolle en betrokken derden 12 maanden.